2013

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2013

СТАТТІ

Атамас П.Й., Атамас О.П.

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Безверхий К.В.

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ЯК ПЕРВИННА СКЛАДОВА ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Білоброва Т.О.

ЖИТЛОВО-ОРЕНДНА КООПЕРАЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бурденко І.М.

ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ПІДХОДИ ДО ЇЇ СУТНОСТІ

Вакуліч А.М., Колесніков В.П., Журавель В.В.

РИНОК БІОУПАКОВКИ: ФАКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вакулич М.М.

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Васюк Н.В.

ПОСЛУГИ ЗБЕРІГАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ

Виниченко Е.Н.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА АРЕНДЬІ ЗЕМЛИ КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Годес О.Д.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Губарєва І.О., Доровський В.О.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Дубінський С.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Євтушенко О.А.

УРАХУВАННЯ ПОТРЕБ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Задоя А.А., Архипова Е.С.

ИННОВАЦИОННОЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ ТОМАСА САРДЖЕНТА

Ізвєкова І.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ

Кратченко А.С.

КОНКУРЕНТНІ ПРІОРИТЕТИ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ В ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ . .

Кулько І.В.

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Lyashko D.Y.

THE INCREASING OPERATING PROFIT STRATEGY AND ITS COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT

Магдіч А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Македон В.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩІ ТНК

Максимов С.В., Монастирська О.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА «ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ» ЯК КРИТЕРІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

Мачуга Н.З.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Павлова В.А., Кузьменко О.В.

УПРАВЛІННЯ ПОДВІЙНИМИ СТРАТЕГІЯМИ: ПОСТАНОВНИЙ АСПЕКТ

Сімахова А.О.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІННОВАЦІЯ»

Скороход О.Б., Ярмоленко Л.І.

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Тараненко І.В.

МОДИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НОВІ ВИМІРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Татаринов В.В., Татаринов В.С.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА УКРАИНЬЇ

Черняева И.В., Черняев Ю.А.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: АРГУМЕНТЫ К ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

Шенгерій Т.О.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІТИКАМАКРОРІВНЯ

Шерстенников Ю.В., Іванов Р.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МАЛОГО І ВЕЛИКОГО ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ФОНДОВІДДАЧУ

 

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2013

СТАТТІ

 Ажаман І.А.

Стан і тенденції житлового будівництва в сільській місцевості України

 Алєксєєв С.Б.

Концептуальна модель формування стратегічного потенціалу торговоельного підприємства 

 Барташевська Ю.М.

Комплексний підхід до оцінювання інвестиційного ризику підприємства 

 Бочуля Т.В.

Організація інформаційної складової процесу управління в економічному просторі

Вакулич М.М.

Дослідження інвестиційного клімату агропромислового сектора економіки України

 Вареник В.М.

Інформатизація управління грошовими потоками ена макро- та мікрорівні

 Вотченікова О.В.

Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії 

 Гармідер Л.Д.

Ефективність стандартизації процесу розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства

 Глуха Г.Я.

Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів

 Далевська Н.М.

Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політичної економії 

 Жукова А.Г.

Тезаурус інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

 Заячковська Г.А.

Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід

 Іщенко М.І.

Моделювання та пргнозування рівня поточних витрат на гірничо-збагачувальних комбінатах України

 Кірнос В.М., Протасова Є.В.

Оцінка експлутаційної вартості підприємства та аналіз процесу її формування 

 Короленко Р.В.

Дослідження дефіциту людського капіталу на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу

Кузьмінов С.В.

Інститутогенез в економіці, що розвивається 

 Куянова О.Ю.

Этика и социальная ответственность 

 Лимонова Е.М.

Трансформація економічного змісту ТНК в умовах глобалізації 

Лозинский И.Е.

Концептуальные основы формирования объединений действущих и закрывающихся шахт 

Манзюк О.О.

Негативні наслідки офшорних зон та шляхи їх полдолання в Україні 

Мухіна Н.А., Почечун О.І., Камушков О.С.

Структурне моделювання системи економічної безпеки підприємств транспортного обслуговування споживачів туристичних послуг

Павлова В.А., Холод С.Б., Кузьменко О.В.

Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку

Петруня Ю.Є., Яременко С.С.

Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства

Пікалов В.Л.

Особливості управління працівниками суб'єктів господарювання, що володіють знаннями 

 Посохов І.М.

Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій 

Рогоза Н.Е.

Системные подходы к формированию стратегическихрешений 

Татаринов В.В., Воробьева Е.А.

Экономическая природа и классификация валютного риска как объекта управления 

Фролова Л.В., Алєксєєва Н.І.

Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві 

Циганок О.Є.

Методичні підходи до оцінки властивостей трудових витрат 

Чубарь О.Г., Бондаренко В.М., Нечитайло У.П.

Пряме іноземне інвестування: глобальний, національний та регіональний виміри

Штанько О.Д.

Трансформаційні процеси на фондових ринках в умовах глобалізації 

 

  2232017

Print ISSN 2074-5362
Online ISSN 2522-9702

Архів номерів