Правила для авторів

У фахових виданнях Університету з економіки матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.

Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».

Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва такі матеріали:

  • рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
  • заявку автора

Рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).

Стаття має містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаної літератури (зразок оформлення статті у дод. 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.

Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.

Назва статті має бути стислою фразою, що описує її зміст.

Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуються перед текстом статті.

Стаття має включати такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (не кольорові).

Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.

Список літератури розміщується після тексту статті і повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.

Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.

Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та не наукові журнали – некоректні.

Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.

Заявка автора оформлюється відповідно до додатку 2.

Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500-1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами (додаток3).

Електронний файл статті, позначений як: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_анкета.doc відправляти за адресою редколегії.

Статті співробітників університету друкуються безкоштовно.

Вартість публікації для інших авторів становить 45 грн. за одну сторінку тексту (2000 знаків).

Журнали «Академічний огляд» і «Європейський вектор економічного розвитку» виходять 2 рази на рік, «Нобелівський вісник» – 1 раз на рік. Терміни подання статей у журнал «Академічний огляд»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня, у «Європейський вектор економічного розвитку»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня поточного року, у «Нобелівський вісник» – термін визначається рішенням оргкомітету Міжнародного Нобелівського конгресу.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів. 

Додаток 1 Приклад оформлення статті

Додаток 2 Приклад оформлення заявки від автора(ів)

Додаток 3 Приклад оформлення реферату

Довідник по УДК

Додаток 4 Правила оформлення References

 

european vector2212016

 

ISSN 2074-5362

Архів номерів