European vector of economic development   

CONTENTS  

Барташевська Ю.М.
Обґрунтування вибору методу оцінки інвестиційних ризиків за їх рівнем   

Безменко Л.К.
Модель кластерно-параметричного аналізу виробничої діяльності підприємства   

Березіна Л.М.
Споживча кооперація у контексті формування та розвитку господарських відносин підприємств АПК   

Вакульчик О.М.
Формування механізму фінансового управління машинобудівного підприємства на основі проекції множини мотивів і цілей   

Вареник В.М.
Визначення дефініції «грошові потоки»   

Войнаш Л.Г.
Кадрова політика підприємства в сучасних умовах розвитку національної економіки   

Єгорова О.Ю., Єгорова Ю.В., Можайкіна Н.В.
Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України   

Задоя А.А., Палладин А.Н.
Численность населения как фактор экономической динамики   

Захарченко П., Гавриш А., Сосновський А., Липкова Л., Захарченко Д.
Сравнительный анализ опыта реализации государственно-частного партнерства в проектах строительства транспортной инфраструктуры в Украине и Словакии   

Климова Н.В.
Формирование стратегии наращивания институционального потенциала инвестиционно-строительного комплекса Краснодарского края   

Климович Н.І.
Економіка України: сьогодення та перспективи розвитку   

Козенков Д.Є.
Управління розвитком підприємства на основі теорії життєвого циклу   

Костишина Т.А.
Науково-методичні засади конкурентоспроможної оплати праці в умовах євроінтеграції та глобалізації   

Кузнецова С.А.
Фінансовий моніторинг в Україні: якісний аспект   

Кузьмінов С.В., Бондаренко О.О.
Розвиток місцевого самоврядуванняяк необхідний елемент еволюції ринкової економіки   

Магдіч А.С.
Вплив глобальної кризи на економіки країн Центральної та Східної Європи   

Макарова Н.С.
Можливості стратегії розвитку торговельних мереж   

Македон В.В.
Досягнення синергетичного ефекту при злиттях і поглинаннях компаній   

Момот В.Є., Валіков В.П., Коваленко В.М., Литвиненко О.М.
Врахування системи цінностей на рівні створення стратегії підприємства у галузі людських ресурсів   

Нусінова О.В.
Оцінка умовної ринкової вартості промислових підприємств   

Орлова В.Н.
Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического управления торговыми предприятиями   

Пестовська З.С.
Методи прогнозування економічних показників: макро- та мікрорівні   

Петрашко Л.П.
Трансформація ціннісних орієнтирів сучасного університету   

Півень А.І.
Інтеграція системи стабілізаційного фінансового управління підприємством у механістичну та графові структури   

Поповиченко І.В.
Аналіз стратегічних підходів до управління виробничо-господарською організацією у динаміці   

Приходько Т.В.
Класифікація ознак та порівняння змісту затрат, витрат та видатків виробництва   

Романовський О.О.
Базова концепція підприємницького університету   

Рубець Д.С.
Особливості розробки та реалізації стратегій для корпорацій холдингового типу   

Руденко О.В.
Відходи гірничо-збагачувального виробництва: особливості при визначенні їх об’єктом обліку   

Свінцицька О.М., Кіндрась О.В.
Конкурентоспроможність видавничої продукції як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств видавничої галузі   

Слонєвська Н.І.
Шляхи вдосконалення оцінки ефективності праці спеціалістів на підприємствах будіндустрії   

Taranenko I., Vlasova-Zaharchenko M., Vyselko A.
Peculiarities of enterprises’international competitive strategies formation аnd implementation under the conditions оf globalization   

Ткач В.О.
Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій   

Trushenko O.
Global risks and the irimpact оn socio-economic development   

Череп А.В., Пухальська А.П.
Методи оцінки інтелектуальної власності підприємств   

Черненко Н.О.
К вопросу управления основными производственными фондами предприятия   

Чорная О.Е.
Анализ результатов эмпирических исследований влияния человеческого капитала на экономический рост   

Шапіро І.А.
Характеристика основних підходів до формування систем управління витратами промислових підприємств   


OUR AUTHORS   

Top